top of page

Všeobecné Obchodní Podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb fotografem t.j Erik Strakota. Při objednávaní služeb se vychází ze skutečnosti že objednatel je seznámen s těmito VOP a níže dalšími popsanými body. Klient si objednává fotografa t.j Erik Strakota na základe písemné objednávky která je potvrzená zaplacením depozitu, který je 50% z celkové ceny služby, na bankovní účet. Neakceptováním VOP fotografa nedochází k plnení objednávky.

 

Předmet plnení

Předmětem plnění je poskytování fotografických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií, které jsou specifikovány v objednávce klienta potvrzené zhotovitelem t.j Erik Strakota. Neupravené fotografie ani fotografie ve format RAW nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují. Poskytují se upravené fotografie ve formátů JPG. Úpravou se rozumí úprava jasu, kontrastu, barvy a ne retuš.

 

Způsob platby

Stanovená cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku přijmutí objednávky do okamžiku zhotovení fotografií, či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, ledaže si zákazník vyžádal změny v provádění díla v poskytnuté službě. Způsob platky je převodem na účet fotografa t.j 50% depozit pro potvrzení objednávky a zbytek (50%) po poskytnutí služby.

 

Práva a povinnosti zhotovitele

Uzavřením objednávky si fotograf vyhrazuje právo použít výběr fotografií pro vlastní obchodní účely (web, články, propagační materiály, reklama fotografa, výstavní činnost, sociální sítě atd) či tiskoviny jako ukázku své práce, či pro účely propagace svých služeb a to bez předchozího souhlasu zákazníka. Fotograf se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě dohodnuté v potvrzené objednávce v přiměřené lhůte. Lhůta pro dodání zakázky je vždy stanovená v objednávce. Jestliže nastanou okolnosti mající character vyšší moci, které brání fotografovi v plnění závazků, má fotograf právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od objednávky odstoupit. O této skutečnosti je fotograf povinen objednatele informovat a ani v jediném případe nenese fotograf odpovědnost za vzniklé škody. V případě že fotograf musí od zakázky odstoupit, se v případě focení svatby zavazuje najít za sebe náhradu a to nového zhotovitele fotografií bez cenového rozdílu a poplatku s podobnou kvalitou výstupů.

 

Povinnosti objednatele

Zákazník je povinen sdělit zhotoviteli veškeré informace potřebné k bezproblémovému zhotovení objednávky. Zákazník nebo jim pověřená osoba, je povinná iinformovat fotografa o nedostupnosti, o změně nebo zrušení mailové adresy, sloužíci ke komunikaci mezi fotografem a zákazníkem.

 

Reklamace

Objednávkou klient potvrzuje, že se seznámil se stylem fotografování (nahlédnutím na webové stránky fotografa) a způsobem zpracování fotografií, a není z tohoto důvodu přípustná reklamace ze strany klienta týkající se odlišné představy o výsledku díla.Fotograf potvrzuje, že se seznámil s požadavky klienta na zpracování jeho zakázky a zaručuje se profesionálním přístupem a zpracováním. Fotograf neručí za počet výsledných upravených fotografií v případe že dojde k výraznému omezení možností focení ze strany klienta (čas na focení, pózování klientů, spolupráce ostatných a pod.) nebo nepředvídaných podmínek (počasí a pod.) Klient je povinen své případné připomínky k retuši, která neni v cene služby, sdělit fotografovi po zaslání fotografií ihned. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že vlastní vzhled a nespokojenosti s ním v žádnem případě není důvodem pro reklamaci. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy, použité technologie a z nich vyplývajíci možné nedostatky a vady (napr. Odlesky na fotografiách) nejsou důvodem pro reklamaci. Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie.

 

Archivace

Fotograf, t.j Erik Strakota, hotové/odevzdané fotografie vo formáte JPG zálohuje nejdéle po dobu 1 rok od odevzdání fotografií klientovi. Po uplynutí této doby od odevzdání fotografií klientovi, mohou být fotografie smazány bez možnosti obnovení. Klient má povinnost si fotografie zálohovat sám a nemá nárok po uplynutí této doby od převzetí hotových fotografií na náhradu fotografií nebo opětovné zaslání. Digitální negativy ve formátu RAW se klientovi neposkytují a jsou archivovány také po dobu 1 rok. Fotograf má právo uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci. Fotograf odevzdáva zákazníkovy jenom fotografie ve formatů JPG.

 

Zrušení rezervace

Nedostaví-li se zákazník nebo nemůže-li se dostavit z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení a neoznámí tuto skutečnost alespoň 5 dní předem dohodnutého focení, má fotograf nárok 100% náhradu z ceny objednávky. Pokud nastane nepředvídatelná životní situace, kdy je klient nucen focení zrušit/přeložit (úraz, dlouhodobá nemoc a pod.), dodavatel klientovi umožní rezervovat si náhradní termín.

 

Čekací doba

Čekací doba závisí od náročnosti zákazky a je vždy předem domluveno se zákazníkem.

 

Retuš

Retuš fotografií není v cene služby a úroveň zpracování retuší je stanovena fotografem na základe jeho schopnotí a nikoli zákazíkem, proto není důvodem pro reklamaci.

 

Licence pro komerční účely (Marketing/Prodej fotek)

Veškerá autorská práva k snímkům včetně vlastnictví všech materiálů si fotograf uchovává po celou dobu na celém světě. Klient chápe a souhlasí s tím, že nekupuje fotografie, ale platí pouze za dílo a licenci k používání fotek. Klient chápe, že nákup autorských práv k fotkám bude vždy mnohem dražší než jakýkoli licenční poplatek. Poplatky jsou založeny na licenci k použití uvedené v odhadu. Pokud taková licence není písemně stanovena v objednávce, není použiti uděleno vůbec. Požadované změny licence k použití musí být sjednány s fotografem a písemne zapsané v objednávce/facture. Zákazníkovi je udělena předem domluvená určitá licence k uzití (nikoliv autorská práva) která je podle potřeby klienta napsaná v objednávce. Zákazník nenabýva vlastnická práva k žádným záběrům. Zákazník nesmí poskytovat fotografie ke komerčním účelům třetím stranám. V případě že chce zákazník poskytnout fotografie třetím stranám je povinen se obrátit na fotografa. Třetí strana je v případe zájmu o fotografie fotografovi povinná zaplatit licenční poplatek.

bottom of page