top of page

Všeobecné Obchodní Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb fotografem t.j Erik Strakota.

Při objednávaní služeb se vychází ze skutečnosti že objednatel je seznámen s těmito VOP a níže dalšími popsanými body.

Klient si objednáva fotografa t.j Erik Strakota na základe písemné objednávky která je potvrzená zaplacením nenávratního depozitu, který je 50% z celkové ceny služby, na bankovní účet.

 

Neakceptováním VOP fotografa nedochází k plnení objednávky.

V případě zrušení svatebního dne lze depozit využít jako kredit pro jiný druh focení.

Předmet plnení

Předmětem plnění je poskytování fotografických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií, které jsou specifikovány v objednávce klienta.

Neupravené fotografie ani fotografie ve format RAW nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují. Poskytují se upravené  fotografie ve formátů JPG. Úpravou se rozumí úprava jasu, kontrastu, barvy a ostrost ne retuš.

Retuš

Retuš fotografií není v cene služby. Cena je určena na základě požadavků klienta a náročnosti retuše. Ůroveň zpracování retuší je stanovena fotografem na základe jeho schopnotí a nikoli zákazíkem, a není důvodem pro reklamaci.

Způsob platby

Stanovená cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku přijmutí objednávky do okamžiku zhotovení fotografií, či poskytnutí služeb specifikovaných v objednávce, ledaže si zákazník vyžádal změny v provádění díla v poskytnuté službě. 

Způsob platky je převodem na účet fotografa t.j 50% depozit pro potvrzení objednávky a zbytek (50%) v den poskytnutí služby.

Práva a povinnosti zhotovitele

Uzavřením objednávky si fotograf vyhrazuje právo použít výběr fotografií pro vlastní obchodní účely (web, články, propagační materiály a reklama fotografa, výstavní činnost, sociální sítě atd) či tiskoviny jako ukázku své práce a to bez předchozího souhlasu zákazníka.

Fotograf se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě dohodnuté v potvrzené objednávce v přiměřené lhůte. Lhůta pro dodání zakázky je vždy stanovená v objednávce.

Jestliže nastanou okolnosti majíci character vyšší moci, které brání fotografovi v plnění závazků, má fotograf právo přiměřeně prodloužit termín dodávky. 

V případě že fotograf musí od zakázky odstoupit, se v případě focení svatby zavazuje najít za sebe náhradu a to nového zhotovitele fotografií bez cenového rozdílu a poplatku s podobnou kvalitou výstupů. 

Povinnosti objednatele

Zákazník je povinen sdělit zhotoviteli veškeré informace potřebné k bezproblémovému zhotovení objednávky.

Zákazník nebo jim pověřená osoba, je povinná iinformovat fotografa o nedostupnosti, o změně nebo zrušení mailové adresy, sloužíci ke komunikaci mezi fotografem a zákazníkem.

Reklamace

Objednávkou klient potvrzuje, že se seznámil se stylem fotografování (nahlédnutím na webové stránky fotografa) a způsobem zpracování fotografií, a není z tohoto důvodu přípustná reklamace ze strany klienta týkající se odlišné představy o výsledku díla.

Fotograf potvrzuje, že se seznámil s požadavky klienta na zpracování jeho zakázky a zaručuje se profesionálním přístupem a zpracováním.

Fotograf neručí za počet výsledných upravených fotografií v případe že dojde k výraznému omezení možností focení ze strany klienta (čas na focení,neorganizovanost ze strany zákazníka/koordinátora, pózování klientů, spolupráce ostatných a pod.) nebo nepředvídaných podmínek (počasí a pod.)

Klient je povinen své případné připomínky k retuši, která neni v cene služby, sdělit fotografovi po zaslání fotografií ihned.

 

Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že vlastní vzhled a nespokojenosti s ním v žádnem případě není důvodem pro reklamaci.

Archivace

Fotograf, t.j Erik Strakota, hotové/odevzdané fotografie vo formáte JPG zálohuje nejdéle po dobu 1 rok od odevzdání fotografií klientovi. Po uplynutí této doby od odevzdání fotografií klientovi, mohou být fotografie smazány bez možnosti obnovení.

Klient má povinnost si fotografie zálohovat sám a nemá nárok po uplynutí této doby od převzetí hotových fotografií na náhradu fotografií nebo opětovné zaslání.

Digitální negativy ve formátu RAW se klientovi neposkytují a jsou archivovány také po dobu 1 rok. Fotograf má právo uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci. Fotograf odevzdáva zákazníkovy jenom fotografie ve formatů JPG.

Zrušení rezervace (mimo svatební focení)

Nedostaví-li se zákazník nebo nemůže-li se dostavit z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení a neoznámí tuto skutečnost alespoň 5 dní předem dohodnutého focení, má fotograf nárok 100% náhradu z ceny objednávky.

Pokud nastane nepředvídatelná životní situace, kdy je klient nucen focení zrušit/přeložit (úraz, dlouhodobá nemoc a pod.), dodavatel klientovi umožní rezervovat si náhradní termín.

 

Čekací doba

Čekací doba závisí od náročnosti zákazky a je vždy předem domluveno se zákazníkem.

Licence pro komerční účely (Marketing/Prodej fotek ze strany zákazníka)

Veškerá autorská práva k snímkům včetně vlastnictví všech materiálů si fotograf uchovává po celou dobu. Klient chápe a souhlasí s tím, že nekupuje fotografie, ale platí pouze za dílo a licenci k používání fotek. 

Klient chápe, že nákup autorských práv k fotkám bude vždy mnohem dražší než jakýkoli licenční poplatek. Poplatky jsou založeny na licenci k použití uvedené v odhadu. Pokud taková licence není písemně stanovena v objednávce, není použití uděleno vůbec. Požadované změny licence k použití musí být sjednány s fotografem a písemne zapsané v objednávce/facture.

Zákazníkovi je udělena předem domluvená určitá licence k uzití (nikoliv autorská práva) která je podle potřeby klienta napsaná v objednávce. Zákazník nenabýva vlastnická práva k žádným záběrům. Zákazník nesmí poskytovat fotografie ke komerčním účelům třetím stranám. V případě že chce zákazník poskytnout fotografie třetím stranám je povinen se obrátit na fotografa. Třetí strana je v případe zájmu o fotografie fotografovi povinná zaplatit licenční poplatek.

bottom of page